The Rocket Model

Tímy často trpia neduhmi, ktoré im bránia dosahovať výsledky a udržať si motiváciu, ale vďaka raketovému modelu na budovanie tímov to dokážete zmeniť. Tento model bol vypracovaný svetovo uznávanými expertmi a využívajú ho úspešné spoločnosti z rebríčka Fortune 500. The Rocket Model používame na diagnostiku tímovej dynamiky a na poskytnutie špecifických nástrojov a aktivít na zlepšenie výkonnosti tímu.

Raketový model je medzinárodne uznávaná odborná metóda, postavená na 30 rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadershipu a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov.

Systematická aplikácia kľúčových zásad a konkrétnych postupov vám pomôže správne uchopiť pozíciu lídra a vytvárať dlhodobé výkonné, úspešné a angažované pracovné tímy.

Raketový model je spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou, a zároveň
sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Model možno využiť jednak na analýzu tímu, ako aj na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu


8 kľúčových oblastí a otázok, na ktoré musí každý tím poznať odpovede:

1. KONTEXT: AKÉ SÚ NAŠE PREDPOKLADY?
Až príliš často sa stáva, že členovia tímov majú rozličné predstavy o svojich zákazníkoch, konkurencii, podnikateľskom prostredí či výzvách, ktorým tím aktuálne čelí. A to má za následok zbytočnú snahu, konflikty alebo slabé výsledky. Cesta k efektívnemu tímu začína zladením predstáv o tom, v akej situácii sa vlastne tím nachádza a čo z toho preň vyplýva.

2. MISIA: PREČO SME TU?
Tímy, ktoré nemajú jasný zmysel a spoločné ciele, sú odsúdené k zániku. Nastavenie konkrétnych a merateľných tímových cieľov, ako aj dohoda o tom, ako sa bude merať pokrok v nich, je ďalší míľnik na ceste k efektívnemu tímu.

3. TALENT: MÁME TALENT, KTORÝ POTREBUJEME?
Efektívne tímy majú správny počet ľudí so správnymi zručnosťami, jasné roly a členov, ktorí sú tímoví hráči.

4. NORMY: AKÉ SÚ PRAVIDLÁ?
Všetky tímy majú nepísané pravidlá, ktoré ovplyvňujú ich prácu a interakciu. Kľúčová otázka znie, či o pravidlách vedia všetci, či ich dodržujú a nakoľko tieto pravidlá podporujú alebo brzdia tím na ceste k úspechu.

5. PODPORA: SME VŠETCI ODDANÍ ÚSPECHU?
Ak sa tím zhodne na nejakom rozhodnutí, ale iba zlomok tímu rozhodnutie prevedie do praxe, problémom je oddanosť v tíme. Raketový model opisuje tri spôsoby, ako môžu lídri oddanosť zvýšiť.

6. ZDROJE: MÁME ZDROJE, KTORÉ POTREBUJEME?
Zdroje zahŕňajú peniaze, nábytok, priestor, techniku a ďalšie materiálne potreby, ale aj nemateriálne veci ako právomoci alebo kompetencie.

7. MORÁLKA: DOKÁŽEME SA PRENIESŤ CEZ NEZHODY
Je mýtus, že vysoko výkonné tímy nemajú konflikty. Efektívne tímy dokážu konflikty konštruktívne riešiť, zatiaľ čo nefunkčné tímy buď predstierajú, že nezhody neexistujú, riešia ich príliš osobne alebo sa s nimi vyrovnávajú prostredníctvom naoko príjemných, ale povrchných a neúčinných teambuildingových aktivít.

8. VÝSLEDKY: NAKOĽKO DOSAHUJEME NAŠE CIELE?
Na konci dňa sú tu tímy preto, aby prinášali výsledky. Kľúčom k hodnoteniu tímov je porovnať výkon tímu s tímovými cieľmi, konkurenciou či očakávaniami zákazníkov.


Dotazník tímovej práce:
Dotazník tímovej práce TAS-II je online dotazník, ktorý poskytuje detailné informácie o výkone tímu v každej zložke Raketového modelu. Vyplnenie dotazníka trvá len 10 minút (obsahuje len 41 otázok) a prebieha anonymne, takže poskytuje bezpečné prostredie na vyjadrenie názoru pre každého.


Výstupná správa
z Dotazníka tímovej práce TAS-II poskytuje:

  • Tímový “benchmark”, t. j. porovnanie s ostatnými tímami v medzinárodnej databáze, ktoré umožňuje získať rýchly pohľad na výkon tímu v kľúčových oblastiach. 
  • Detailnú, položkovú spätnú väzbu, ktorá umožňuje tímom zistiť, ako skórovali v jednotlivých otázkach dotazníka.
  • Porovnanie pohľadov, t. j. ako vidí fungovanie tímu líder a ako ho vidia členovia tímu, prípadne kde sú významné rozdiely vo vnímaní tímovej práce medzi samotnými členmi tímu. 
  • Textové komentáre lídra a členov tímu.
  • Tipy pre ďalší rozvoj. 


Ako to vyzerá v realite:
1. krok – Analýza tímu
Každý rozvoj existujúceho tímu začíname v prvom kroku hĺbkovým zhodnotením aktuálnej situácie v tíme prostredníctvom rozhovorov s lídrom a členmi jeho tímu, alebo prostredníctvom Dotazníka tímovej práce.

Oba spôsoby nám pomáhajú zistiť viac o fungovaní tímu, a to najmä jeho silných a rozvojových oblastiach.

2. krok – Na mieru šitý rozvojový program
Po zhodnotení situácie úzko spolupracujeme s lídrom, ako aj celým tímom a pomáhame im pripraviť na mieru šitý rozvojový program tak, aby v tíme postupne rástla motivácia a výkon.

Zväčša ide o realizáciu overených tímových aktivít, ktoré sú súčasťou Raketového modelu, niekedy však v kombinácii s ďalšími prístupmi, ako napríklad facilitovaná diskusia, tímový koučing, business hry alebo individuálny rozvoj lídra. Každý tím má iné potreby, preto sme vo svojom prístupe flexibilný.