Ochrana súkromia

Vážený zákazník,
Aby ste si mohli zakúpiť publikácie a kurzy v sekcii Obchod alebo na www.satisfactoryclub.sk využiť nami poskytované ďalšie služby, spracúvame Vaše osobné údaje.

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť SATISFACTORY s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 15, 811 09  Bratislava, IČO: 35 978 058, e-mail: info@satisfactory.sk, tel. kontakt: +421 911 660 000

ÚČEL A ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch, v rozsahu a dobách uvedených nižšie:

Kúpa publikácie
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy na kúpu publikácie v sekcii Obchod a na plnenie si povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (vystavenia faktúr, vystavenia dodacích listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, uplatnenie reklamácie). Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účel kúpy publikácie v sekcii Obchod a na plnenie si povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy získavame od Vás a spracúvame nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Kurzy
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy a plnenie si povinností poskytovateľa kurzu vyplývajúceho z poskytnutej služby. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účel poskytnutia kurzu na základe zmluvy získavame od Vás a spracúvame nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Kontaktný formulár
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pre účely kontaktovania Vašej osoby prostredníctvom Vami zaslaného kontaktného formuláru. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel získavame od Vás a spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa.[A2] 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je udelenie Vášho súhlasu na účel marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa prostredníctvom Vášho e-mailu a online aplikácie Mailchimp. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účel marketingovej komunikácie a zasielania marketingových materiálov a ponúk na poskytovanie služieb prevádzkovateľa získavame od Vás a spracúvame nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa.   

Údaje o vašom správaní na webe
Používaním rôznych funkcií získavame a spracúvame údaje o Vašom správaní na webe a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií za účelom lepšieho poskytovania služieb, pričom IP adresy sú anonymizované. 

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje získané pre účely kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom zadania objednávky v sekcii Obchod a pre účel poskytnutia služby – kurzu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky resp. poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. reklamácie.  Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

VYUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES, ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
Na zlepšenie nami poskytovaných služieb využívam rôzne aplikácie a technológie, ktoré zvyšujú úroveň nami poskytovaných služieb ako aj úroveň Vášho komfortu.

Platobná brána GOPAY
Prostredníctvom platobnej brány GOPAY môžete realizovať platby za produkty alebo služby prevádzkovateľa. Po výbere platobnej možnosti ste okamžite presmerovaní na stránku banky, kde sa realizuje platbu. Prevádzkovateľ neprichádza do kontaktu s údajmi z Vašich bankových kariet, ktoré zadávate v rozhraní GOPAY.

Cookies
Cookie je krátky textový súbor, ktorý umožňuje webstránke zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva našej webstránky tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. O povolení na využívanie cookies ako aj o ich vypnutí rozhodujete Vy nastavením svojho webového prehliadača. 

Aplikácia Mailchimp
Vaše osobné údaje sú spracúvané aj prostredníctvom aplikácie Mailchimp ktorý umožňuje adresnejšie propagovať naše služby rozoslaním e-mailov, vytváraním a údržbou zoznamov až po kontrolu kompletnej štatistiky. 

POUŽITIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje získavame a spracúvame v rámci poskytovania našich produktov a služieb zákazníkom, využívania marketingovej komunikácie so zákazníkmi, uplatnenia nárokov  zákazníka vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných a technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.[A1]  Vaše osobné údaje neprenášame do inej krajiny v rámci EU alebo mimo EU.

SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to poskytovatelia IT služieb, externí účtovníci a sprostredkovatelia podieľajúci sa na marketingovej komunikácii s Vami.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o (i) účele spracúvania osobných údajov, (ii) o kategórii spracúvaných osobných údajov, (iii) o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (iv) o dobe uchovávania osobných údajov, (v) o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) o práve podať návrh na začatie konania, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.  So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii) ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, (iii) namietate spracúvanie osobných údajov, (iv)  sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, (v) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (i) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov,  a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať od prevádzkovateľa Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia.  

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním emailu na info@satisfactory.sk alebo zaslaním písomnej požiadavky na adresu sídla prevádzkovateľa Dostojevského rad 15, 811 09  Bratislava, pričom o výsledku vybavenia Vašej požiadavky Vás budeme informovať zákonným spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na nižšie uvedené kontakty:
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Dubnička
Email: info@satisfactory.sk
Tel. č.: +421 911 660 000