Facet5

Facet5 je medzinárodné uznávaný nástroj na meranie osobnosti.

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti. Je používaný vo firemnom prostredí a poradenstve po celom svete. Využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností a riadeniu investovaného kapitálu do ľudských zdrojov.

Facet5 je online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti “Big 5”.

Umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam správania a ukazuje, čo je prostredníctvom jeho využívania možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Ukazuje ako sa ľudia odlišujú v správaní, motivácii a postojoch, v rôznych pracovných modeloch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov chovania.

Facet5 umožňuje efektívne riadenie ľudského kapitálu vo všetkých fázach životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry. Nákladovo výhodné, opätovné využívanie získaných dát, umožňuje organizáciám odhaľovať potenciál nielen ich zamestnancov, ale aj ich investícii.

Možnosti Facet5:

  • Facet5 Audition – Výber a integrácia kandidátov – umožňuje personalistom efektívny nábor zamestnancov, identifikovať talenty a lepšie sa rozhodnúť vo výberovom konaní
  • Facet5 Searchlight – prináša prehľad najsilnejších stránok jednotlivca a jeho vplyv na organizáciu.
  • Facet5 SuperSkills – osobnostný profil zameraný na 5 super zručností jednotlivca , ktoré tvoria základ efektívnej medziľudskej komunikácie. Na základe anaýzy osobnostných čŕt jednotlivca dokáže profil vytvoriť pravdepodobné tendencie jeho správania sa počas konverzácie.
  • Facet5 Leading Edge – jeho výstupy ukážu najmä manažérom, aký prístup najefektívnejšie motivuje jednotlivca k čo najväčším výkonom v práci.
  • Facet5 SLR – Rozvoj leadershipu – modul Strategických schopností lídra (SLR) je proces, ktorý v sebe spája a kombinuje filozofiu Facet5 Osobnostného profilu, a tzv. techniky „360° hodnotenie správania“, a to v prirodzenom, ľahko čitateľnom jazyku.
  • Facet5 TeamSpace – proces, ktorý využíva vzájomne kombinované osobnostné profily Facet5 pre účely rozvoja tímu. Jasne ukazuje kultúru tímu, tímovú dynamiku, efektínosť pracovných vzťahov a efektívne riadené pracovné činnosti.
  • Facet5 BackDrop – Manažovanie kultúry a zmeny – pomáha definovať a porovnávať východzí a ideálny stav organizačnej kultúry. Poskytuje detailný prehľad toho, ako je daná organizácia vnímaná, ako by ju chcel vidieť firemný manažment, zamestnanci a zákazníci.