Rast

Vedomá komunikácia

Neurovedci prišli k záveru, že bez zdravej komunikácie chradneme a umierame. Nezdravé rozhovory sú podhubím pre nedôveru, klam a odcudzenie. Dosiahnutie vyššej úrovne a úspechu akejkoľvek spoločnosti závisí na kvalite jej kultúry, ktorá závisí na kvalite jej vzťahov a tie závisia na kvalite komunikácie. Komunikačná inteligencia je prepojenie emocionálnej a sociálnej inteligencie.

Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy. Pri komunikácii sa aktivuje neurochemický koktejl. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov.

Komunikačná inteligencia

Ako viesť rozhovory v atmosfére dôvery, otvorenosti, spolupráce a vzájomného porozumenia. Ako ovplyvniť v komunikácii neurochémiu a aktivovať ten „správny“ neurochemický koktejl. Ako vytvoriť prostredie bezpečia, dôvery, otvorenosti a zvedavosti.

Vedomý rečník

Ako hovoriť jasne a zrozumiteľne tak, aby nás ostatní počúvali a rozumeli nám. Ako „predať“ svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou, pútavosťou, sebadôverou a istotou. Ako dosiahnuť majstrovstvo v prezentovaní a väčšiu istotu pri vystupovaní pred ľuďmi. Ako svojim rečníckym prejavom zaujať, motivovať, presvedčiť či inšpirovať.

Vedomá komunikácia

Ako môže zmena postoja v komunikácii zlepšiť kvalitu vzťahov v živote. Ako vstupovať do rozhovoroch "vedome", uvedomovať si filtre a "spúšťače", vedome pracovať s komunikačnými dezilúziami a naučiť sa všímať si, aký má rozhovor vplyv na ostatných. Ako "vedome" počúvať a ako "vedome" rozprávať.

Vedomý storyteller

Povedzte to príbehom. Prestaňte prezentovať, začnite rozprávať. Presviedčajte, motivujte a ovplyvňujte pomocou príbehov. Vtiahnite ľudí do vášho príbehu a zasiahnite emócie. Objavte v sebe rozprávača a odlíšte sa od ostatných. Vytvorte príbeh, ktorý poslucháčov zaujme a prinúti k akcii.

Koučing

Každé naše koučovanie je program šitý na mieru, pretože každý človek je odborníkom na svoj vlastný život a vie, kde sa nachádza správna odpoveď. Ponechávame si v rukách proces. Pri koučovaní používame jednak štruktúrovaný, na neurovede založený prístup a jednak na riešenie orientovaný prístup.

Shadowing

Naši pozorovatelia vás sprevádzajú po celú pracovnú dobu. Sledujú manažéra pri pracovnom výkone, v rôznych situáciách, pri interakciách s kolegami a klientmi. Spoločne zanalyzujete a rozoberiete stereotypy, spoznáte, ktoré sú užitočné a ktoré neefektívne. Následne spoločne vytvoríte individuálny plán osobného rozvoja.

Mentoring

Naši mentori vám ukážu cestu, ktorá bude kratšia, odovzdajú vám kontakt na kľúčovú osobu alebo vám rovno povedia, čo na základe ich skúseností ne/bude fungovať. Mentor odovzdáva svoje skúsenosti. Pri mentoringu vám pomôžeme riešiť vaše výzvy a otázky na základe našich skúseností, znalostí a know-how.

Diagnostika

Osobnostná typológia GPOP (Golden Profiler of Personality) pomáha pochopiť váš osobnostný typ. Napomáha k lepšiemu poznaniu seba samého, k identifikácii toho, čím sa líšime od druhých. Spoznajte spôsob, akým komunikujete, svoje silné a slabé stránky, spôsob, akým zvládate konfliktné situácie a ako sa vyrovnávate so stresom.

Spokojnosť

Osobný rozmer

Jednou z fascinujúcich schopností človeka, je schopnosť pozerať sa „dovnútra“. Sme si vedomí samých seba, dokážeme vnímať svoj vnútorný stav a stav svojej mysle, dokonca sme schopní ich posúdiť a skúmať. Môžeme sa „zastaviť“ a premýšľať, ujasniť si svoje priority, zvážiť možnosti, urobiť si plán, zvoliť si reakciu a lepšiu cestu. Máme schopnosť byť si cielene vedomý stavu vlastnej mysle a emočného stavu.

Našou úlohou je napomáhať ľuďom stať sa tými, kými chcú byť, nie hovoriť im, akí majú byť. Pomôžeme vám v premýšľaní o vašom myslení, preskúmať ne/užitočné postoje a presvedčenia, riešiť výzvy a hladať odpovede na otázky, spoznať a analyzovať stereotypy a presvedčenia, nachádzať riešenia a pustiť sa do akcie. Pri osobnom rozvoji staviame na princípoch, založených na poznatkoch o fungovaní mozgu (results) a na riešenie zameraného prístupu (solution focused). Pracovali sme priamo pod vedením autora metódy Inner game – Tima Gallweya.

Rozvoj

Umenie Leadershipu

Virtuóz medziľudských vzťahov je lídrom budúcnosti. Mnohí lídri kritizujú až priveľmi často, ale oceňovaním a pochvalou šetria. Tam, kam upierame pozornosť, umiestňujeme svoju energiu, to posilňujeme. Keď sa ľudia začnú vidieť v novom svetle, začne sa tiež meniť realita okolo nich. Nová definícia leadershipu znie – riadťe systém, nemanažujte ľudí.

Pre lídra 21. storočia je dôležitý „ľudský prvok leadershipu“. Spájanie sa s ľuďmi, hľadanie toho, čo je pre nich dôležité. Pre efektívne vedenie ľudí je dôležité vypestovať si skutočný záujem a schopnosť podporovať pozitívne emócie u ľudí, ktorých spoluprácu a pomoc líder potrebuje. Naše programy na rozvoj manažérskych a líderskych zručností sú postavené na najnovších poznatkoch neurovedy, komunikačnej, sociálnej a vzťahovej inteligencii. Neponúkame len ďalší rámec leadershipu, ale spôsob premýšľania o leadershipe spolu s konkrétnymi nástrojmi.

Komunikačná inteligencia lídra

Pokiaľ jednáte s človekom podľa toho, aký je, zostane taký, aký je. Ale pokiaľ s ním jednáte podľa toho, aký by mohol byť, stane sa takým, aký by byť mohol. Spoznajte komunikačnú inteligenciu lídra, prepojenie emočnej, sociálnej a vzťahovej inteligencie a aplikujte ju na vedenie ľudí.

Manažér v roli kouča

Pomôžeme vám objavovať cesty zlepšenia výkonnosti firiem prostredníctvom motivácie a angažovanosti ľudského kapitálu. Podporíme rozvoj a posilňovanie vašich manažérských zručností, ukážeme vám, ako budovať správne manažérske postoje a naučíme vás využívať koučovací štýl vo vedení ľudí.

Brain based leadership

Spoznajte, ako procesy v ľudskom mozgu ovplyvňujú ľudské správanie a motiváciu. Pokiaľ sa naučíme, ako skvalitniť svoje vlastné myslenie, naučíme sa ovplyvňovať myslenie druhých, čo je dôležitou stránkou lídra. Nemotivujte svoj tím, objavte ako vytvoriť prostredie, v ktorom tím motivuje sám seba.

Storytelling v leadershipe

Vodcovstvo je umenie inšpirovať ostatných a práve rozprávanie príbehov je jedným z nástroj vedenia ľudí. Príbeh môže pomôcť zaujať, odovzdať zapamätateľné informácie, vysvetliť vaše myšlienky, zdieľať s ľuďmi svoje vedomosti a spoločnú víziu, presvedčiť, motivovať a budovať vzťahy.

Strategický program pre zlepšenie firemnej klímy

Vypracujeme strategický program s aplikovanými princípmi vedomej komunikácie a komunikačnej inteligencie, pre zlepšenie firemnej klímy u vás v spoločnosti s cieľom dosahovania lepších výsledkov v tíme - Strenghts Based Approach.

Tímové koučovanie a facilitácia

Tímové koučovanie poskytuje tímu príležitosti sa zastaviť v behu za cieľmi a výsledkami a urobiť si jasno v misii, talente, roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci. Umožňuje tímu nastaviť si vlastné témy, hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch a tvoriť riešenia. Používame vlastný nástroj Team booster.

The Rocket Model

Spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou, a zároveň sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Možno ho využiť na analýzu tímu, aj na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu. Našu misiu začíname hĺbkovým zhodnotením aktuálnej situácie v tíme. Po zhodnotení vám pomáhame pripraviť na mieru šitý rozvojový program.

Teambuilding

Naše teambuildingy nie sú postavené len na absolvovaní "nejakých" tímových aktivít. Tím absolvuje starostlivo premyslené aktivity, ktoré mu dajú odpoveď na to, čo im tíme funguje a čo naopak nefunguje. Teambuidingové aktivity môžu pomôcť odhaliť a pomenovať medziľudské problémy v tíme.

Súlad

Rozvoj tímov

Najúspešnejšou firmou nie je tá, ktorá do svojich radov získala najviac odborníkov, ale tá, ktorá najviac týchto odborníkov naučila medzi sebou spolupracovať. Zohraný tím je snom každého manažéra. Rozvoj tímov je kľúčový, pretože nie jednotlivci, ale tímy sú základnou stavebnou jednotkou organizácie. Dať dohromady skupinu talentovaných jedincov ešte neznamená vytvorenie výkonného tímu. Je nutné poznať faktory, ktoré ovplyvňujú tímovú dynamiku, rozvoj a efektivitu tímu.

Pomôžeme vám zlepšiť spoluprácu v tíme, budovať prostredie bezpečia, naštartovať otvorenú komunikáciu. Máme náš vlastný strategický program pre zlepšenie efektivity tímu a zmenu kultúry v tíme. Pracujeme s diagnostikou a nástrojmi na rozvoj tímov, ktoré sú postavené na renomovaných, vedecky overených prístupoch The Rocket Model a agilnom prístupe Management 3.0. Pracujeme s poznatkami neurovedy. Zároveň máme bohaté skúsenosti z oblasti facilitácie skupinovej práce a tímového koučovania.