Kto sme

 

Ján Dubnička

 

Som zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Satisfactory.

 

Som človek, ktorého celý profesný život sprevádza aj živí komunikácia. Vyštudoval som masmediálnu komunikáciu, 12 rokov som pracoval ako moderátor a redaktor v médiách a doteraz som viedol tri firmy.

 

Medziľudská komunikácia sa stala mojou vášňou aj profesiou. Študoval a posúval som
sa ďalej a v roku 2010 som vyštudoval Neuro Coaching a začal sa venovať rozvoju lídrov a tímov naplno. Počas tohto obdobia som mal možnosť zažiť a vyskúšať množstvo 
rôznych
náročných situácií v medziľudskej komunikácii v manzmente a leadershipe.

 

Som členom Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation).
Ako kouč, lektor, konzultant
som na Slovensku a v Českej Republike získal stabilnú pozíciu medzi odbornou verejnosťou a lídrami spoločností. U širokej verejnosti som známy svojimi
motivačnými knihami “Chce to len odvahu” a “Vytvorte si život po akom túžite”
, ktoré podnietili mnoho ľudí zmeniť svoj život k lepšiemu. Viedol som semináre o koučovaní na univerzitách v SR aj ČR. Pravidelne som pozývaný ako rečník a vediem workshopy na HR konferenciách.

 

Všetky moje skúsenosti a poznatky v profesii medziľudskej komunikácie ma doviedli k poznaniu, že všetko porozumenie, či nedorozumenie v komunikácii začína a končí v spôsobe fungovania ľudského mozgu. A že len pochopením týchto “zákonitostí mozgu” a princípov jeho fungovania dokážeme zmeniť prístup k sebe samým,  našej komunikácii a k ľuďom, s ktorými komunikujeme. Výsledkom je vzájomné porozumenie, lepšie dosahovanie výsledkov závislých od komunikácie a celková spokojnosť.

“Každý človek je odborníkom na svoj vlastný život. Mojím poslaním je neustále na sebe pracovať, nachádzať a vyvíjať lepšie a užitočnejšie spôsoby ako vám pomôcť otvoriť dvere   vám samým, k vašim silným stránkam a zdrojom, aby ste našli cestu, odpovede,  nšpiráciu a chuť. Tak nájdeme vlastnú spokojnosť a tým lepší spokojnejší život, efektívnejšie výkony i spolužitie, či spoločnú prácu v tímoch.“

 

Ján Dubnička

Spolupracujeme s

Mgr. Jana Kvasňáková

Marketing manager

Janka má viac ako 9 ročné skúsenosti s nastavovaním a realizáciou vzdelávacích a rozvojových aktivít v korporátnej spoločnosti. Pri svojej práci vždy kládla dôraz na kvalitu a dosiahnuté výsledky. Nestačí jej, že sa účastnik na tréningu cíti dobre a je tam pozitívna atmosféra. Chce viac, chce, aby on sám chcel viac, aby odchádzal s jasným cieľom, aby vedel, čo bude ináč, keď za sebou zavrie dvere tréningovej miestnosti a vráti sa do bežnej rutiny. Osobnostný rozvoj ju fascinuje svojou rôznorodosťou a “jednoduchosťou” zároveň. Každý z nás je iný a Janka pri svojej práci uplatňuje individuálny prístup, ktorý je podľa nej kľúčovou esenciou spokojnosti na oboch stranách. “Práca v satisfactory pre mňa znamená zistiť vaše očakávania, nastaviť k tomu adekvátny proces a nástroje na vyhodnotenie. Vďaka dlhoročnej práci vo vzdelávaní, kde som bola na strane objednávateľa služby, dokážem pochopiť vaše potreby, limity ale aj výzvy a k tomu adekvátne poradiť. Objednať si nás, znamená investovať váš čas a financie. My vám za to prinášame adekvátne výsledky a nastavanie ako s tým, čo sa ľudia naučili, pracovať ďalej.”

PaedDr. Elena Moravčíková

Coach & consultant

Elena je profesionálna certifikovaná koučka (ACC). Už počas vysokoškolského štúdia sa venovala otázkam poznania človeka komplexne – vyštudovala odbor Etika – Biológia. Následne si vzdelanie rozšírila o doktorát z Antropológie človeka.

Viac ako 15 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Svoje vzdelanie si doplnila o oblasť Neurolingvistického programovania, kde získala certifikát praktikanta NLP v roku 2016 ako aj o oblasť koučingu – transformačný business coaching. Je členkou medzinárodnej federácie koučov (ICF).

Pracuje ako konzultantka a špecialistka v oblasti ľudských zdrojov, školiteľka a profesionálna koučka. Venuje sa aj poradenstvu, psychodiagnostike, a recruitingu. Je certifikovaná na používanie psychodiagnostického nástroja FACET5.

“V spoločnosti SATISFACTORY sa pre mňa vzácne spája to, čo pri svojej práci milujem – vzdelávanie/rozvoj a spokojnosť klienta. Najväčšou a najkrajšou odmenou pre mňa je usmiata a spokojná tvár klienta. SATISFACTORY ponúka široké portfólio služieb prostredníctvom hodnôt, ktoré vyznáva, ako sú etický prístup, rešpekt, partnerstvo, profesionalita, flexibilita, húževnatosť a vytrvalosť. Čo viac si človek môže priať?”

Mgr. Zuzana Valigová

Coach & consultant

Zuzka je psychologička a koučka, ktorá nám pomáha s tvorbou špeciálnych vzdelávacích a rozvojových programov, blogových článkov a je našou spojkou na východe Slovenska. Zaoberá sa správnou psychohygienou, prácou s hodnotami, dosahovaním cieľov a zlepšovaním interpersonálnych vzťahov. Zuzka je absolventkou Medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania ICF ACSTH Approved Program: Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business, v Business Coaching College. Absolvovala vzdelávací kurz The 15 Law of Growth a viacero krátkodobých kurzov z oblasti osobnostného rozvoja, skupinovej dynamiky, psychodiagnostiky a psychológie. Aktuálne pracuje v psychiatrickej nemocnici, robí si špecializáciu v klinickej psychológii a je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii. “Baví ma posúvať vlastné hranice a pracovať na harmonickom živote v súkromnej a pracovnej oblasti, s čím pomáham aj svojim klientom. Ľudia často bezradne túžia po naplnení cieľov, avšak si neuvedomujú vlastnú silu a potenciál, pomocou ktorých sú schopní svoje sny realizovať. Je mi cťou spolupracovať s tak skvelým tímom satisfactory. Sme tu preto, aby sme vám ukázali VAŠU cestu k úspechu.”

Naša vízia a hodnoty

Naším cieľom je ukázať spoločnostiam, tímom a jednotlivcom cestu k spokojnosti prostredníctvom rozvoja vyššej úrovni kultúry, dosahovania výsledkov a zlepšenia kvality vzťahov vďaka komunikácii. Napomáhame pozitívnym zmenám a zlepšovaniu kvality myslenia prostredníctvom kurzov, školení, workshopov, koučingu, inšpiratívnych prednášok a kníh.

PROFESIONALITA a FLEXIBILITA

Je pre nás dôležité, aby sme pre vás boli profesionálnym a flexibilným partnerom. Vzdelávanie a rozvoj vnímame ako "živý organizmus", ktorý sa môže v čase a potrebách meniť, preto ku každému rozvojovému programu pristupujeme individuálne a flexibilne.

HÚŽEVNATOSŤ a VYTRVALOSŤ

Pokiaľ ide o rozvoj ľudského potenciálu, prácu so silnými stránkami a zdrojmi, sme vášniví, naša práca nás baví, napĺňa a dáva nám zmysel, preto sme v nej trpezliví, vytrvalí a húževnatí.

PARTNERSTVO a REŠPEKT

V každej spolupráci vždy hľadáme partnerský vzťah, založený na rešpekte inakosti a rozmanitosti, myšlienok, názorov, pohľadov a kultúr. Netvárime sa, že máme patent na rozum a že naše myslenie a pohľad sú jediné správne, preto rešpektujeme individuálne rozvojové potreby každého partnera s ktorým pracujeme.

RAST a MAJSTROVSTVO

Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa a rozvíjame, opúšťame komfotnú zónu, a to preto, aby sme aj my stále rástli a napredovali a dokázali kráčať s dobou a pracovali aj s novými trendami v rozvoji a vo vzdelávaní.

Ako pracujeme

Spokojnosť. Súlad. Rast.

BEZ VÁS NEPRACUJEME - 3 x SPOLU a 2x MY

Aký je teda náš overený “proces výroby”?

Spolu naformulujeme rozvojové potreby, ciele a očakávania

Odhalením vášho prečo vstupujete do továrne na spokojnosť. Iba tak zaručíme, že vyberieme správnu formu rozvoja pre vaše potreby

My vytvoríme stratégiu a program na mieru

Navrhneme vám, ktorý mix produktov z továrne je pre vás ten správny a vysvetlíme prečo

Spolu doladíme s vami všetky detaily

Nič bez vás, váš pohľad je motorom výroby

My aplikujeme a zrealizujeme rozvojový program

Prebehne proces výroby s pridanou hodnotou

Spolu Vyhodnotíme a navrhneme follow-up

Kontrola výroby a implementácie naučeného je u nás základ pridanej hodnoty, ktorú vám chceme odovzdať a zároveň podmienkou k našej spokojnosti

AKÉ VYUŽÍVAME METÓDY A PRINCÍPY?

Sa opiera o neurovedu, je zameraný na proces a vedie k výsledkom. Predstavuje štruktúrovaný prístup, ktorý je ideálny pre koučovanie racionálnych profesionálov orientovaných na rozvoj biznisu a je vhodný aj pre mentálny tréning športovcov zameraných na dosahovanie sústredeného a vysokého výkonu. Results Coaching System sme študovali v spoločnosti NeuroLeadership Group CZ.

Je komunikácia založená na poznatkoch o fungovaní mozgu. Je to jedinečný prístup k prezentáciám, verejnému vystupovaniu, ako aj ku samotnej komunikácii v práci, ktorý vám umožní priamo prepojiť to, čo je vo vašej mysli, s tým ako rozmýšľajú ľudia s ktorými komunikujete.

CQ je schopnosť viesť rozhovory v atmosfére dôvery, otvorenosti, spolupráce a vzájomného porozumenia. Je založená na poznatkoch neurovedy a je ju možné kultivovať. Dáva nám moc kedykoľvek ovplyvniť našu neurochémiu, moc vyjadriť vlastné vnútorné myšlienky a pocity ostatným takým spôsobom, ktorý môže posilniť vzájomné vzťahy, moc ovplyvniť spôsob, ako interpretujeme realitu a ako budeme počúvať. To určuje, ako budeme rozumieť svetu a aký v ňom uvidíme zmysel.

Pomáha dosahovať vnútornú stabilitu a učí, ako hrať vnútornú hru vedome. The Inner Game (Vnútorná hra) je založená na princípoch, v ktorých jednotlivec používa nekritické a nehodnotiace pozorovanie kľúčových momentov, za účelom čo najpresnejšieho pozorovania. Metodiku sme študovali priamo pod vedením autora Inner Game Tima Gallweya, ktorý je považovaný za „praotca“ športového koučingu.
Je medzinárodne uznávaná odborná metóda, postavená na 30 rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadershipu a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov. Systematická aplikácia kľúčových zásad a konkrétnych postupoch vám pomôže rozvíjať a upevniť vašu pozíciu lídra a vytvárať dlhodobé výkonné, úspešné a angažované pracovné tímy. Je to spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou, a zároveň sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Sme certifikovaním na používanie a interpretáciu The Rocket Model.
(Golden Profiler of Personality) je osobnostná typológia, ktorá pomáha pochopiť svoj osobnostný typ. Napomáha lepšiemu poznaniu seba samého ako aj k identifikácii toho, čím sa líšime od druhých. Môžete ju použiť pre seba (jednotlivo pre lídrov) alebo pre vzájomné poznanie ľudí v tíme a posilnenie zdravej komunikácie. Sme certifikovaní pre používanie a interpretovanie psychodiagnostického nástroja GPOP v kontexte Jungovskej typológie.Skúma prejavy pozitívneho správania a myslenia, akými sú radosť, šťastie, nádej, spokojnosť. Hlavný zmysel vidí vo vnímaní človeka. Pristupuje k nemu ako k bytosti, ktorá je v niečom talentovaná. Pomáha tak riadiť náš úspech viac ako náš neúspech. Ak sa prioritne zameriame na oblasť, v ktorej talent nemáme, môže to byť pre nás strata času. Zaoberá sa tromi oblasťami – pozitívne pocity, individuálne kvality a pozitívna inštitúcia. V centre skúmania pozitívnej psychológie nestoja psychické problémy, ale hľadá také vzory, ktoré pomáhajú všetkým ľuďom dosiahnuť spokojnosť a blaho. Hovorí sa, že k ľudskej psychike sa oplatí priblížiť cez jej schopnosť byť šťastný a nie cez jej ochorenia. Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie, opísal dobrý život tak, ako „prostredníctvom našich vlastných síl žijeme každý deň s autentickým šťastím a bohatou radosťou“.
Pozornosť pri našej práci zameriavame na podporu silných stránok a talentov u ľudí. Podporujeme to, čo funguje a ak niečo nefunguje, hľadáme cesty, ako to urobiť inak alebo lepšie. Neopravujeme, čo nie nie je pokazené, ale podporujeme to, čo je v ľuďoch silné. Nad ľuďmi sa primárne zamýšľame ako nad talentovanými. Každý z nás je v niečom dobrý. Veríme, že skúsenosťami a vzdelávaním môže byť ešte lepším. Silné stránky vychádzajú z pozitívnej psychológii.Profesorka Stanfordskej univerzity Carol Dweck verí, že je užitočné usilovať o zmenu a zlepšenie a snažiť sa na sebe pracovať, pretože to má zmysel a prináša to ovocie. Za naším úspechom nestoja iba schopnosti a talent, ale predovšetkým náš prístup k nastaveniu mysle. To môže byť buď fixné alebo rastové. V prvom prípade chápeme schopnosti ľudí (a teda aj seba) ako viac či menej dané, čo nás odrádza od prijímania výziev, pretože “na ne nemáme” a pretože sa obávame “prezradenia” našej neschopnosti. Zle prijímame kritiku, stagnujeme. Rastovo mysliaci človek naopak verí v silu sebezlepšovania, kritiku, ale aj neúspechy chápe ako cestu k majstrovstvu a v úspechu druhých nevidí ohrozenie, ale inšpiráciu.


Alebo psychológia optimálneho prežívania od renomovaného amerického psychológa maďarského pôvodu Mihalyiho Csikszentmihalyiho prináša veľmi podnetné závery pre hľadanie osobného šťastia. Pojednáva o psychologickom stave, zvanom flow. Ide o duševný stav, pri ktorom je človek počas vykonávania nejakej činnosti úplne ponorený do pocitov úplnej sústredenosti, nadšenia a úspechu. Znamením flow je pocit spontánnej radosti, nadšenia pri vykonávanej činnosti. Ide o chvíľu, kedy sú ľudia natoľko ponorení do určitej činnosti, že sa im nič iné nezdá dôležité. Táto chvíľa má najzásadnejší význam z hľadiska prežívania osobného šťastia. Keď žijeme v prítomnom okamihu, žijeme tu a teraz, žijeme svoj život.
Je schopnosť rozpoznať a pochopiť svoje vlastné emócie a pocity ostatných ľudí. Je to umenie používať toto uvedomenie pre ovládanie svojho správania a vzťahov. Daniel Goleman definoval emočnú inteligenciu ako schopnosť vyznať sa sám v sebe i v ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie vlastných emócií i emócií cudzích. Je to hľadnie odpovedí na otázky – Ako dobre poznáme seba? (self-awareness) – Nakoľko máme svoj život pod kontrolou? (self-management) – Ako dobre dokážeme rozpoznať emócie u ostatných? (empatia) – Ako dobre rozumieme druhým ľuďom a aké s nimi máme vzťahy? (relationship management). a aké s nimi máte vzťahy?

Je metodika postavená na práci Daniela Pinka (autora knihy Drive – Čo náš poháňa) a jeho porovnávaní výskumov o ľudskej motivácii. Tajomstvom vysokého výkonu a spokojnosti je hlboká ľudská potreba riadiť si vlastný život, učiť sa, vytvárať nové veci a zlepšovať samého seba a svet okolo seba. Vo svojej práci používame Pinkove tri zložky motivácie – autonómiu, majstrovstvo a zmysel, pričom ponúkame šikovné a prekvapivé metódy, ako ich preniesť do praxe.
Je metodika pochádzajúca od Simona Sineka. Hovorí, že ak chcete predať nejaký produkt alebo pretlačiť určitú myšlienku, nikdy nezačínajte popisom, o čo sa jedná, ale pokúste sa vysvetliť, prečo daná vec vznikla. Všetky vedúce osobnosti „vždy začali s otázkou prečo a až potom riešili, ako a čo zrealizovať.” Sinek nazval tento model Zlatý kruh (Golden circle). Jedná sa o „prirodzene sa vyskytujúci model, založený na biológii ľudského rozhodovania, ktorý vysvetľuje, prečo sme inšpirovaní niektorými ľuďmi, vodcami, správami a organizáciami viac ako inými.” Hovorí, že „ľudia nekupujú, čo robíte, kupujú to, prečo to robíte.” Sinekova práca je nám sympatická, pretože je tiež založená na poznatkoch modernej neurovedy. A aj my každý svoj program začíname otázkou „prečo“. V rámci rozvoja tímov často riešime, ako môže líder podporovať prostredie bezpečia a otvorenosti spúšťaním „hormónov šťastia“.
Zaujímajú nás poznatky a výskumy neurovedy. Zaujíma nás, ako pracuje náš mozog. Najnovšími vedeckými poznatkami o fungovaní mozgu sú pretkané všetky naše vzdelávacie a rozvojové programy. Pracujeme s témami ako náš mozog sa dokáže meniť, ako sa rozhodujeme, ako mozog riadi náš a naše telo, ako v nás vytvára strach, ako si interpretujeme, ako náš mozog ovplyvňuje ostatných atď.

Kurzy a certifikáty

Jána Dubničku

Koučovacie výcviky

Emócie a koučovanie – Dan Newby (2018)
Autor – Chce to LEN odvahu (2018)
Brief Coaching v spoločnosti SolutionSurfers (2017)
Letná škola Transakčnej analýzy (2016)
Inner Game Coaching priamo pod vedením ‘praotca’ koučovania a autora metódy (2015)
Inner Game – Tima Gallweya (2015)
Autor – Vytvorte si život, po akom túžite (2015)
Co-Active Advanced Techniques for Coaches in business and beyond (2014)
Tímový koučing (2013)
Budovanie koučovacej praxe (2012)
Nástroje kouča (2012)
Intuitívny koučing (2012)
Mentoring koučov (2012)
Appreciative Inquiry (2012)
Result Coaching Systems v spoločnosti NeuroLeadership Group (2011)
Mentálny tréning športovcov
Tímové koučovanie a moderný rozvoj tímov (The Rocket Model)
Facilitátor, Konzultant, Lektor

Typológia osobnosti GPOP

Certifikovaný pre používanie a interpretovanie psychodiagnostického nástroja typológie osobnosti GPOP v kontexte Jungovskej typológie.

Takto pracujeme

Všetky naše vzdelávacie a rozvojové aktivity pripravujeme metodikou Why? - What? - How?

Why? - Prečo?

 • je to odpoveď na otázku: “Prečo niečo ideme robiť?
  Aký to má pre vás zmysel? Čo to má účastníkom priniesť?
 • hľadáme prínos, zisk a zmysel toho, čo pre vás robíme, zisťujeme veľmi podrobne vaše vzdelávacie a rozvojové potreby
 • preverujeme, čo už v tejto chvíli máte, čo funguje, pátrame po zdrojoch, na ktorých môžeme stavať a hľadáme možnosti rozvoja

What? - Čo?

 • je to odpoveď na otázku: “Čo ideme/budeme robiť?
 • na základe zistení “šijeme” vzdelávacie a rozvojové programy na mieru vášmu “Prečo?”
 • nepracujeme s tzv. zásuvkovými programami, každý náš program je jedinečný, originálny a prispôsobený vášmu “Prečo?”

How? - Ako?

 • je to odpoveď na otázku: “Ako to ideme/budeme robiť?”
 • predstavíme vám priebeh a realizáciu rozvojového programu
 • predostrieme vám konkrétnu metodiku, spôsoby, nástroje a aktivity