“​Neurovedci prišli k záveru, že bez zdravej konverzácie chradneme a umierame. Preto nezdravé rozhovory sú podhubím pre nedôveru, klam, zradu a odcudzenie.”


ČO JE TO KOMUNIKAČNÁ INTELIGENCIA?

Základná premisa komunikačnej inteligencie je:
„Dosiahnutie vyššej úrovne a úspechu akejkoľvek spoločnosti (firmy) závisí na kvalite jej kultúry, ktorá závisí na kvalite našich vzťahov, tie závisia na kvalite našich rozhovorov. Všetko sa totiž odohráva prostredníctvom komunikácie.“

KEDY SA STÁVA STRATEGICKY VÝZNAMNOU?

Ak na jej výslednom efekte závisí vaša existencia : firemná klíma, úroveň dosahovania výsledkov, či motivácia zamestnancov.

ČO JE JEJ CIEĽOM?

Komunikačná inteligencia nám dáva moc ovplyvniť kedykoľvek našu neurochémiu, moc vyjadriť vlastné vnútorné myšlienky a pocity ostatným takým spôsobom, ktorý môže posilniť vzájomné vzťahy, moc ovplyvniť spôsob, ako interpretujeme realitu, pretože spôsob, akým budeme počúvať určuje, ako budeme rozumieť svetu a aký v ňom uvidíme zmysel. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu (brain based) sa viete naučiť, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov.

“​Kľúčová dimenzia komunikačnej inteligencie predstavuje to, čo si myslíme, čo hovoríme, čo tým myslíme, čo ostatní počujú a ako to celé vnímame.”

KOMUNIKAČNÁ INTELIGENCIA JE AJ PRINCÍP A POSTUP

Komunikačná inteligencia – to je aj princíp „mapa nie je územie“ = odlíšiť slová, ktorými popisujeme realitu, od reality samotnej. Často zamieňame mapu (teda spôsob, ako naša myseľ reprezentuje realitu) s územím (vlastnou fyzickou realitou) a neuvedomujeme si, že k takejto zámene vôbec dochádza. Komunikujeme k ostatným, ako keby sme všetci používali rovnakú mapu a vnímali rovnaký svet.

Komunikačná inteligencia – je postup, ako nadviazať vzťah založený na dôvere, alebo zmeniť vzťah založený na nedôvere na vzťah založený na dôvere, pochopiť ako sa ľudia v komunikácii vzájomne ovplyvňujú (jednak pod vplyvom stresu, a jednak v pokojnejších obdobiach)

ČO TO ZNAMENÁ BRAIN BASED?

Alebo Prefrontálna kôra vs Amygdala – a čo to má spoločné s komunikačnou inteligenciou?
Prefrontálna kôra je miesto, kde porovnávame svoje predstavy o tom, čo sa stane
(alebo čo sa deje), s realitou. Konfrontujeme tu náš pohľad na svet s pohľadom ostatných ľudí – pokiaľ sú tieto pohľady v súlade, cítime silný pocit dôvery.

Vždy keď cítime, že môžeme ostatným dôverovať, aktivuje sa prefrontálna kôra, deaktivuje sa, keď cítime vysokú mieru strachu a nedôvery.

V našom mozgu existujú siete zodpovedné za pocit nedôvery a pocit dôvery. Centrum dôvery sa nachádza v prefrontálnej kôre a centrum nedôvery v amygdale a v limbickom systéme. Akonáhle aktivujeme niektorú zo sieti, tá prevládne nad druhou a druhá ustúpi do úzadia. Pracujú ako prepojený systém, nemôžeme niektorú z nich vypnúť, ale môžeme ich ovplyvniť.